Na ovoj stranici pro?itajte odgovore na ?esto postavljana pitanja. Ukoliko imate neko dodatno pitanje vezano uz osiguranje, uvjete, ugovaranje police osiguranja i sl., slobodno nam se obratite na naš info telefon ili nas kontaktirajte putem internet obrasca na našim stranicama (pogledajte u Kontakt).


ŽIVOTNO OSIGURANJE

Koje su posljedice nepla?anja premije osiguranja života?
Ako ugovaratelj osiguranja na osigurateljev poziv, koji mu mora biti dostavljen preporu?enim pismom, ne plati dospjelu premiju u roku odre?enom u tom dopisu, a koji ne može biti kra?i od mjesec dana, ra?unaju?i od dana uru?enja pisma, niti to u?ini druga zainteresirana osoba, osiguratelj može, ako su zadovoljeni uvjeti za kapitalizaciju izvijestiti ugovaratelja osiguranja da smanjuje osiguranu svotu u skladu s tablicom kapitaliziranih svota osiguranja bez daljnjeg pla?anja premije, a u suprotnom da raskida ugovor, bez prava na povrat dotad upla?ene premije.

Što ako ugovorenu premiju više ne mogu pla?ati?
Mogu?nosti su sljede?e, odnosno imate pravo zatražiti na na?in i u rokovima iz uvjeta osiguranja:
1. smanjenje premije što rezultira i smanjenjem osigurane svote
2. produljenje trajanja osiguranja, kako biste smanjili iznos premije koju morate pla?ati uz zadržanje iste osigurane svote promjenu na?ina pla?anja premije (mjese?no, tromjese?no, polugodišnje, godišnje)
3. kapitalizaciju police, što zna?i da se na temelju svih upla?enih premija osiguranja formira novi, umanjeni iznos osigurane svote. U tom slu?aju nemate obvezu daljnjeg pla?anja premije osiguranja sve do ugovorenog isteka osiguranja, a Vaša polica ostaje aktivna uz smanjenu osiguranu svotu. Kapitalizacija osiguranja života mogu?a je ako su od po?etka osiguranja protekle najmanje 3 godine i ako su za to razdoblje pla?ene sve dospjele premije.
4. stavljanje police u mirovanje na na?in i uz ograni?enja kako je to definiramo uvjetima osiguranja (najdulje mogu?e trajanje mirovanja je 12 mjeseci). Napominjemo da osiguratelj nema obvezu odobriti mirovanje police osiguranja
5. prekid osiguranja otkupom police pri ?emu osiguratelj ispla?uje otkupnu vrijednost police ukoliko ista po odre?enoj polici postoji. Tablice otkupnih vrijednosti osiguratelj dostavlja ugovaratelju osiguranja prilikom sklapanja osiguranja, odnosno uz policu osiguranja.

Koliko polica životnog osiguranja mogu imati?
Svaka osoba može imati onoliko polica životnog osiguranja koliko želi.

Što je indeksacija police osiguranja života?
Budu?i se ugovori o osiguranju života ugovaraju na dulje vremensko razdoblje, postoji rizik da po isteku osiguranja ili po nastupu smrti osiguranika, vrijednost novca koji bi trebao biti ispla?en ne odgovara vrijednosti koju je imao u vrijeme sklapanja ugovora. Stoga ugovaratelj osiguranja može ugovoriti indeksaciju, odnosno uve?anje premije osiguranja svake osigurateljne godine za odre?eni ugovoreni postotak.
Svakim ugovorenim uve?anjem premije osiguranja izra?unava se i nova osigurana svota po polici za preostalo trajanje osiguranja, ?ime se postiže o?uvanje vrijednosti novca uloženog tijekom trajanja osiguranja.

Da li je samoubojstvo osiguranika pokriveno osiguranjem života?

Ako je samoubojstvo osiguranika po?injeno u prvoj osigurateljnoj godini, kod ugovora o osiguranju života s jednokratnim pla?anjem premije (unaprijed za cijelo razdoblje osiguranja) ispla?uje se matemati?ka pri?uva, a kod ugovora s godišnjim pla?anjem premije osiguratelj nema obvezu isplate osigurane svote korisniku osiguranja. Ako je samoubojstvo po?injeno u drugoj ili tre?oj godini osiguranja, kod ugovora o osiguranju s godišnjim pla?anjem premije ispla?uje se iznos matemati?ke pri?uve (ako su pla?ene premije za najmanje dvije godine osiguranja), a u svakoj idu?oj godini ispla?uje osiguranu svotu iz ugovora o osiguranju.

Koje se promjene po polici mogu raditi za vrijeme trajanja osiguranja?
Ugovaratelj osiguranja može zatražiti sljede?e promjene ugovora tijekom trajanja osiguranja:
- produljenje ugovorenog trajanja osiguranja
- promjenu visine premije osiguranja
- promjenu ugovaratelja osiguranja
- promjenu korisnika za slu?aj smrti
- promjenu korisnika za doživljenje.
Promjena ugovorenog trajanja osiguranja, promjena godišnje premije i promjena osigurane svote mogu se izvršiti na po?etku nove osigurateljne godine.

Zašto ugovoriti dopunsko osiguranje?
Dopunsko osiguranje pruža dodatnu zaštitu kojom se bitno utje?e na kvalitetu police životnog osiguranja. Ugovaranjem dopunskog osiguranja uz malo pove?anje premije osiguranik dobiva višu razinu osigurateljne zaštite:
- isplatu dvostruke svote osiguranja za slu?aj smrti kao posljedice nesretnog slu?aja
- isplatu trostruke osigurane svote za slu?aj smrti uslijed prometne nezgode kao nesretnog slu?aja
- isplatu dodatnih nov?anih sredstava za slu?aj trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slu?aja
- isplatu dodatnih nov?anih sredstava za slu?aj operacija

Koje su prednosti osiguranja života?
Osiguranje života kao oblik štednje i ulaganja financijskih sredstava ugovaratelju ili korisniku osiguranja omogu?uje razne prednosti. Prije svega, osiguranje za slu?aj smrti, nesretnog slu?aja, štednju za mirovinu ili neku drugu svrhu, koja mu pruža garantiranu osiguranu svotu te o?ekivanu dobit, mogu?nost ugovaranja dodatnih osiguranja (od nezgode, dnevna bolni?ka naknada i sli?no).
Životno osiguranje može sklopiti svaka zdrava osoba od navršenih 15 do 65 godina starosti. Prema utvr?enim uvjetima ugovaratelj može osigurati i one osobe koje nisu potpuno zdrave.

Koji su rokovi za prihvat ponude ili odbijanje?
Rok za prihvat ponude (ako ne postoji uve?an individualan, zdravstveni rizik) je 8 dana.
Rok za prihvat ponude, ako postoji uve?an rizik, je 30 dana od službenog zaprimanja ponude u Generali osiguranje d.d.

Što je privremeno pokri?e?
Privremeno pokri?e je privremena osigurateljna zaštita za slu?aj smrti osiguranika i to do visine u ponudi navedene osigurane svote, ali maksimalno do svote od 20.000 EUR Osigurateljeva obveza ne može biti ve?a ?ak ni u slu?aju ako je za istog osiguranika u ponudi navedena ve?a osigurana svota. Ukoliko je za istu osobu podneseno više ponuda za sklapanje ugovora o osiguranju, privremena osigurateljna zaštita je ograni?ena, za sve podnesene ponude, na svotu od 20.000 EUR. Privremena osigurateljna zaštita postoji samo onda ako je osiguranik bio potpuno radno sposoban, ako se nije lije?io i nije bio pod nadzorom lije?nika i ukoliko nisu postojala ograni?enja navedena u Op?im uvjetima (samoubojstvo, rat i nepogode i neto?ni podaci).

Privremena osigurateljna zaštita po?inje te?i na dan zaprimanja ponude kod osiguratelja, a prestaje važiti ili danom izdanja police osiguranja ili odbijanjem ponude ugovaratelja osiguranja ili izjavom osiguratelja da je privremena osigurateljna zaštita prestala vrijediti, a najkasnije po isteku 6 tjedana od dana podnošenja ponude.

Što obuhva?aju lije?ni?ki pregledi?
Mali lije?ni?ki pregled obuhva?a op?i lije?ni?ki pregled (npr. visina, težina, tlak, EKG).
Veliki lije?ni?ki pregled obuhva?a sve iz malog lije?ni?kog + ergometrija i HIV test.

Što je doplatak na premiju?
Premija se može pove?ati doplatkom prema individualnoj procjeni pove?anog zdravstvenog rizika. Stoga se ispunjava upitnik o zdravstvenom stanju koji je sastavni dio ponude osiguranja života. Uz ta op?a pitanja postoje i upitnici o specifi?nim bolestima (npr.upitnik o epilepsiji, bolestima srca i krvožilonog sustava, povišenom krvnom tlaku, še?ernoj bolesti itd.). Premija se tako?er može pove?ati i zbog rizi?nog zanimanja osiguranika ili bavljenja nekim rizi?nim sportom ili hobijem.

Što je vinkulacija police života?
Polica mješovitog životnog osiguranja ili riziko osiguranja života može poslužiti kao instrument osiguranja kredita ovisno o uvjetima kreditiranja pojedine banke. U tom slu?aju, polica se vinkulira (daje u zalog) u korist banke tj. kreditne institucije kod koje se uzima kredit.

Kome se ispla?uje šteta kada je polica osiguranja vinkulirana u korist banke?
U slu?aju štete po polici koja je vinkulirana u korist banke osiguravatelj traži suglasnost banke koja, ukoliko se kredit redovito pla?a, daje suglasnost da se šteta namiri stranci. Ukoliko se rate kredita ne pla?aju redovito tada banka ima pravo tražiti da se dug namiri na ime kredita.

Postoji li po policama životnog osiguranja pokri?e ako nastupi osigurani slu?aj u inozemstvu?
Da, osiguravaju?e pokri?e postoji za cijeli svijet. Ne postoji prostorna ograni?enost pokri?a, osim ako u Uvjetima osiguranja nije druga?ije nazna?eno.

Kako se rade izmjene po polici?
Sve izmjene po polici trebaju biti u pisanom obliku, s potpisom ugovaratelja (i osiguranika).

Nisam u mogu?nosti platiti premiju osiguranja do dospije?a. Do kad imam pravo na pokri?e ako nastupi osigurani slu?aj?
Dospije?e premije je prvoga u mjesecu. Ukoliko se premija ne uplati do 10. u slijede?em mjesecu, Generali šalje prvu opomenu. Ako premija nije upla?ena niti mjesec dana nakon prve opomene (60 dana nakon dospije?a pla?anja), šalje se druga opomena. Puno osigurateljno pokri?e vrijedi još 30 dana nakon druge opomene (90 dana nakon dospije?a pla?anja).

Što u?initi kada se više ne može pla?ati premija?
U slu?aju nemogu?nosti pla?anja premije postoji niz opcija:
- smanjenje ugovorenog iznosa premije (do dozvoljenog minimalnog iznosa premije pojedinog cjenika
- po?ek pla?anja (za period od 6 mjeseci nakon ?ega je potrebno uplatiti sve dužne rate premije)
- kapitalizacija police osiguranja (ukoliko su zadovoljeni uvjeti definirani Uvjetima osiguranja) otkup police osiguranja (ukoliko su zadovoljeni uvjeti definirani Uvjetima osiguranja)

Što je kapitalizacija police osiguranja života?
Kapitalizacija police osiguranja života je promjena osiguranja u osiguranje bez daljnjeg pla?anja premije uz smanjenje osigurane svote i ukidanje dopunskih osiguranja. Kapitalizacija je mogu?a nakon proteka vremenskog perioda definiranog Uvjetima.

Što je otkup police osiguranja života?
Na zahtjev ugovaratelja, polica se može otkupiti nakon proteka vremenskog perioda odre?enog Uvjetima osiguranja. Otkupom police osiguranje se prekida te time prestaju sve obveze osiguratelja, a ugovaratelju se ispla?uje otkupna vrijednost police i dobit ostvarena do tog trenutka. Otkupne vrijednosti svake police su sastavni dio police koju je zaprimio ugovaratelj, jer se posebno ra?unaju za svaku osobu. Otkup je znatno manji iznos od do tada prikupljene premije (zbog umanjenja za troškove osiguratelja). Ugovaratelj uz zahtjev za otkup treba priložiti i potvrdu iz porezne uprave o tome jesu li premije korištene kao porezna olakšica (za godine u kojima je vrijedila porezna olakšica na temelju upla?enih premija). Prije isplate otkupne vrijednosti, obra?unava porez državi na korištene premije osiguranja po poreznoj stopi od 12% a zatim i po stopi prireza mjesta prebivališta ugovaratelja osiguranja.

Mogu li zatražiti isplatu predujma po polici života?
Na zahtjev ugovaratelja osiguranja, po polici osiguranja života može se isplatiti predujam na temelju otkupne vrijednosti police. Predujam predstavlja vrstu kratkoro?nog financiranja ugovaratelja osiguranja, a može se isplatiti po policama kod kojih je ugovoreno mješovito životno osiguranje ili osiguranje doživljenja i kod kojih se redovito upla?uju premije osiguranja (cjenici VITA, VITA2+, VITA3+, Riznica i Kapital). Predujam po polici osiguranja života mogu?e je odobriti po policama sa štednom komponentom kod kojih je ostvaren uvjet pla?ene dvije ili tri godišnje premije, odnosno postojanje otkupne vrijednosti po polici te se isti odobrava do visine od 80% otkupne vrijednosti.

Što se doga?a s policom kada su ugovaratelj i osiguranik razli?ite osobe i umre ugovaratelj?

Manirom dobrog osiguratelja, klijentu ?e se ponuditi da osiguranik nastavi pla?ati policu ?ime bi postao ujedno i ugovaratelj.

Kome se trebam obratiti ako želim sklopiti životno osiguranje?
Ukoliko želite sklopiti policu mješovitog životnog osiguranja, možete nas posjetiti u našoj najbližoj podružnici ili na našem prodajnom mjestu gdje ?e Vam naš prodajni zastupnik odgovoriti na sva Vaša pitanja.


KASKO OSIGURANJE

Imam kasko osiguranje. Zanima me u slu?aju nesre?e u zimi da li je potrebno na vozilu imati sve 4 zimske gume ili su dovoljne samo na pogonskim kota?ima da bi osiguranje pokrilo nesre?u.
Zbog Vaše sigurnosti u interesu je da imate odgovaraju?e gume za odre?eno godišnje doba, ali kasko osiguranje ne uvjetuje vrstu guma koju morate imati na Vašem vozilu niti u jednom godišnjem dobu.
Ukoliko prouzro?ite prometnu nezgodu s ljetnim gumama, kada je propisano da na vozilu treba imati zimske gume šteta po kasku ?e Vam biti ispla?ena, ali ?e Vas policija vjerojatno prijaviti osim za prometnu nezgodu i za neadekvatnu zimsku opremu, što je administrativni prekršaj i u ovom slu?aju ne utje?e na gubitak prava iz osiguranja.

Mladi sam voza? i auto mi ima 120 KW i na tom autu imam kasko. Zanima me da li bi mi eventalna šteta bila pla?ena po kasku?

Budu?i da su novi Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska uskla?eni sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama šteta ne bi bila pla?ena.
Napominjemo da se prema novom Zakonu o sigurnosti prometa na cestama pojam "mladi voza?" definira se kao osoba izme?u 18 i 24 godine i ne primjenjuje se drugi kriterij.

Koja je razlika izme?u kaska i AO?
Kasko je dragovoljno osiguranje, Uvjete i premijski sustav propisuju sami osiguravatelji. Pokriva osigurane slu?ajeve (prema uvjetima osiguranja) uslijed kojih je došlo do ošte?enja, uništenja i nestanka osiguranog vozila i na drugim osiguranim predmetima (npr. reklamni natpis, dodatna oprema ) za koje je zaklju?eno dopunsko kasko osiguranje.

Kako se ra?una premija?
Osnovica za obra?un premije je novonabavna cijena vozila na dan zaklju?enja ugovora o kasko osiguranju.
Osiguranicima - obveznicima PDV-a, osnovica za obra?un premije je nabavna cijena novog vozila na dan zaklju?enja ugovora o kasko osiguranju umanjena za iznos PDV-a.

Zašto bih trebao zaklju?iti kasko osiguranje?
Kasko osiguranje pokriva štete kada je za njen nastanak odgovoran voza? koji je upravljao vozilom.

Koja se sve vozila mogu osigurati?
Sve vrste motornih vozila na kopnu, kao i tra?na vozila i radni strojevi i njihovi sastavni dijelovi.

Kakvo kasko osiguranje postoji?
Puno kasko osiguranje i djelomi?no kasko osiguranje

Opseg pokri?a?
Rizici punog kasko osiguranja su:
Prometna nezgoda (sudar, udar, prevrnu?e, iskliznu?e, survanje i si) , pad ili udar nekog predmeta , požar , šteta na elektri?noj instalaciji koja je posljedica pregaranja elektri?ne instalacije na vozilu uslijed ?ega se na istoj razvio požar , iznenadno toplinsko ili kemijsko djelovanje izvana , udar groma , eksplozija , oluja - djelovanje vjetra brzine ve?e od 17,2 m/s odnosno 62 km/h (8 stupnjeva po Beaufortovoj Ijestvici) , tu?a , snježna lavina ili zra?ni tlak prouzro?en snježnom lavinom , pad zra?ne letjelice ,manifestacija i demonstracija
Kra?a, teška kra?a, razbojništvo, razbojni?ka kra?a ili protupravno oduzimanje vozila na motorni pogon, za sva motorna vozila, ako druga?ije nije ugovoreno kra?om se, prema ovim Uvjetima, smatra svako protupravno oduzimanje zaklju?anog vozila ili dijelova u namjeri da se isto vozilo upotrijebi za vožnju ili pribavi protupravna imovinska korist.
Ne smatra se kra?om otu?enje vozila zajedno sa klju?evima ili prometnom dozvolom ili knjižicom vozila.
Smatra se da je vozilo nestalo ako se ne prona?e u roku od 30 dana, ra?unaju?i od dana prijave nestanka vozila nadležnoj policijskoj postaji.

- prometna nezgoda i pogonska šteta nastale nakon ostvarenja rizika kra?e iz prethodne to?ke
- prometna nezgoda, požar i eksplozija nastali izravno kao posljedica pogonske štete
- zlonamjerni postupak ili obijest tre?ih osoba
- ošte?enje tapeciranih dijelova vozila prouzro?eno prigodom pružanja pomo?i osobama koje su ozlije?ene u prometnoj nezgodi ili na neki drugi na?in
- namjerno prouzro?enje štete na osiguranoj stvari u cilju spre?avanja ve?e štete na toj ili drugoj stvari ili osobama
- štete uzrokovane ugrizom životinja na dijelovima vozila.
- uopseg osiguranja ne spadaju posljedi?ne štete kao ni štete nastale od životinja koje se prevoze vozilom
- poplava, bujica ili visoka voda

Što je to franšiza?
Sudjelovanje osiguranika u iznosu naknade štete do ugovorene visine u postotku ili u apsolutnom iznosu.


OSIGURANJE IMOVINE

Da li je premija koju pla?am odgovaraju?a osigurateljnom pokri?u koje imam ugovoreno?
Ukoliko se ugovori nekvalitetno pokri?e svaka je premija neodgovaraju?a, tj. dolazi do rasipanja financijskih sredstava - kod eventualne štete osiguranik je ošte?en jer ne dobiva adekvatnu naknadu. Prethodno konzultirajte savjetnika o optimalnom izboru pokri?a i iznosu premije.

Koja je razlika izme?u osiguranja na novu vrijednost i osiguranja na stvarnu vrijednost?
Kod osiguranja na novu vrijednost u slu?aju štete se nadokna?uje novonabavna vrijednost predmeta osiguranja. Kod osiguranja na stvarnu vrijednost naknada se umanjuje za troškove amortizacije.

Koje biste rizike preporu?ili kao posebno važne u osiguranju poduzetnika, a koji se nedovoljno ?esto osiguravaju?

Osiguranje požara standardno je pokri?e, ali mi bismo preporu?ili osiguranje prekida rada uslijed požara i osiguranje odgovornosti.

Zašto je korisno ugovoriti osiguranje prekida rada uslijed požara?
Zbog mogu?ih visokih financijskih gubitaka koji se javljaju dok poslovanje miruje zbog nemogu?nosti obavljanja djelatnosti, kao posljedice požara.

Što nadokna?uje osiguranje od prekida rada uslijed požara?
Nakna?uje fiksne troškove poslovanja i izgubljenu dobit.

Koja je razlika izme?u kaska i AO?
Kasko je dragovoljno osiguranje, Uvjete i premijski sustav propisuju sami osiguravatelji. Pokriva osigurane slu?ajeve (prema uvjetima osiguranja) uslijed kojih je došlo do ošte?enja, uništenja i nestanka osiguranog vozila i na drugim osiguranim predmetima (npr. reklamni natpis, dodatna oprema ) za koje je zaklju?eno dopunsko kasko osiguranje.

Kako se ra?una premija?
Osnovica za obra?un premije je novonabavna cijena vozila na dan zaklju?enja ugovora o kasko osiguranju.
Osiguranicima - obveznicima PDV-a, osnovica za obra?un premije je nabavna cijena novog vozila na dan zaklju?enja ugovora o kasko osiguranju umanjena za iznos PDV-a.

Zašto bih trebao zaklju?iti kasko osiguranje?
Kasko osiguranje pokriva štete kada je za njen nastanak odgovoran voza? koji je upravljao vozilom.

Koja se sve vozila mogu osigurati?
Sve vrste motornih vozila na kopnu, kao i tra?na vozila i radni strojevi i njihovi sastavni dijelovi.

Kakvo kasko osiguranje postoji?
Puno kasko osiguranje i djelomi?no kasko osiguranje

Opseg pokri?a?
Rizici punog kasko osiguranja su:
Prometna nezgoda (sudar, udar, prevrnu?e, iskliznu?e, survanje i si) , pad ili udar nekog predmeta , požar , šteta na elektri?noj instalaciji koja je posljedica pregaranja elektri?ne instalacije na vozilu uslijed ?ega se na istoj razvio požar , iznenadno toplinsko ili kemijsko djelovanje izvana , udar groma , eksplozija , oluja - djelovanje vjetra brzine ve?e od 17,2 m/s odnosno 62 km/h (8 stupnjeva po Beaufortovoj Ijestvici) , tu?a , snježna lavina ili zra?ni tlak prouzro?en snježnom lavinom , pad zra?ne letjelice ,manifestacija i demonstracija
Kra?a, teška kra?a, razbojništvo, razbojni?ka kra?a ili protupravno oduzimanje vozila na motorni pogon, za sva motorna vozila, ako druga?ije nije ugovoreno kra?om se, prema ovim Uvjetima, smatra svako protupravno oduzimanje zaklju?anog vozila ili dijelova u namjeri da se isto vozilo upotrijebi za vožnju ili pribavi protupravna imovinska korist.
Ne smatra se kra?om otu?enje vozila zajedno sa klju?evima ili prometnom dozvolom ili knjižicom vozila.
Smatra se da je vozilo nestalo ako se ne prona?e u roku od 30 dana, ra?unaju?i od dana prijave nestanka vozila nadležnoj policijskoj postaji.

- prometna nezgoda i pogonska šteta nastale nakon ostvarenja rizika kra?e iz prethodne to?ke
- prometna nezgoda, požar i eksplozija nastali izravno kao posljedica pogonske štete
- zlonamjerni postupak ili obijest tre?ih osoba
- ošte?enje tapeciranih dijelova vozila prouzro?eno prigodom pružanja pomo?i osobama koje su ozlije?ene u prometnoj nezgodi ili na neki drugi na?in
- namjerno prouzro?enje štete na osiguranoj stvari u cilju spre?avanja ve?e štete na toj ili drugoj stvari ili osobama
- štete uzrokovane ugrizom životinja na dijelovima vozila.
- uopseg osiguranja ne spadaju posljedi?ne štete kao ni štete nastale od životinja koje se prevoze vozilom
- poplava, bujica ili visoka voda

Što je to franšiza?
Sudjelovanje osiguranika u iznosu naknade štete do ugovorene visine u postotku ili u apsolutnom iznosu.Sukladno važe?im Uvjetima kasko osiguranja vozila, na žalost, ne, osim ukoliko se posebno ne ugovori dodatna kombinacija djelomi?nog kasko osiguranja. Maksimalno korištenje unajmljenog vozila je 5 dana, a sve ovisno o procjeni štete na ošte?enom vozilu uz obveznu dostavu original fakture najma vozila. U?eš?e (franšiza) vlasnika vozila u troškovima najma je 10% .

Moram li vozilo popravljati u servisu ili mogu tražiti isplatu pogodbom?
Vlasnik vozila sam odlu?uje ho?e li vozilo popravljati u servisu i dostaviti fakture popravka ili popravljati vozilo bez ispostavljene fakture popravka (pogodba). U slu?aju pogodbe, obra?unat ?e se iznos temeljem izvida štete i/ili dostavljenog predra?una servisa.


OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Zašto je važno osiguranje od odgovornosti?
Svaki poduzetnik zna da obavljanje djelatnosti nosi sa sobom i rizike ugrožavanja imovine ili tijela tre?ih osoba. Sudska praksa pokazuje da se ispla?uju sve viši iznosi odštete za štetu iz djelatnosti koja se obavlja, a koja je nanesena zbog smrti, povrede tijela i zdravlja, kao i uništenja ili ošte?enja stvari ošte?enicima.

Što je to agregatni limit?
Agregatni limit je gornja granica obveze osiguratelja za sve osigurane slu?ajeve ostvarene unutar ugovorenog perioda osiguranja (uobi?ajeno jedna godina, ali u posebnim je slu?ajevima mogu?e i kratkoro?no/ispodgodišnje osiguranje). Kod osiguranja imovine morao/la sam izme?u ostalog navesti i lokaciju osiguranja.

Je li s osiguranjem od izvan ugovorne odgovornosti prema tre?ima isti slu?aj?
Sukladno uvjetima za osiguranje od odgovornosti, ugovaranjem osiguranja od gra?ansko-pravne izvan ugovorne odgovornosti prema tre?ima su obuhva?eni osigurani slu?ajevi nastali na podru?ju Republike Hrvatske, ukoliko nije druga?ije ugovoreno.


OSIGURANJE OD NEZGODA

Što je Tablica invaliditeta?
To je Tablica za odre?ivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slu?aja i sastavni je dio Op?ih i Posebnih uvjeta i svakog pojedinog ugovora o osiguranju osoba od posljedica nesretnog slu?aja koji ugovaratelj osiguranja sklopi sa Generali osiguranjem. U osiguranju osoba od posljedica nesretnog slu?aja kod ocjene invaliditeta primjenjuje se isklju?ivo postotak odre?en Tablicom invaliditeta. Osigurateljna obveza ne postoji za posljedice nesretnog slu?aja koje nisu odre?ene Tablicom invaliditeta ili su njenim odredbama isklju?ene iz osiguranja.

Što se ne uzima u obzir prilikom odre?ivanja postotka trajnog invaliditeta?
Osiguranikove subjektivne tegobe u smislu bolova, miši?ne slabosti, otoka na mjestu ozljede, trnaca, straha, kožnih ožiljaka koji ne uzrokuju funkcijska ošte?enja te svih drugih smetnji psihi?ke naravi koje su nastale nakon neke nezgode (posttraumatski stresni poreme?aj, strah, nesanica, promjene raspoloženja, itd.) ne uzimaju se uobzir pri odre?ivanju postotka trajnog invaliditeta. Individualne sposobnosti, socijalni položaj ili zanimanje (profesionalna sposobnost) tako?er se ne uzimaju u obzir pri odre?ivanju postotka invaliditeta.

Što su troškovi lije?enja?
Ako nesretni slu?aj ima za posljedicu pogoršanje osiguranikova zdravlja koje zahtijeva lije?ni?ku pomo?, a ugovorena je i naknada troškova lije?enja, osiguratelj prema podnijetim dokazima ispla?uje osiguraniku, bez obzira imali kakvih drugih posljedica, naknadu svih stvarnih i nužnih troškova lije?enja nastalih najdulje tijekom godine dana od nastanka nesretnog slu?aja, ali najviše do ugovorenog iznosa. Ne postoji obveza osiguratelja za isplatu naknade troškova lije?enja u toplicama i sli?nim zdravstvenim ustanovama, ni za lijekove izvan medicinskih ustanova. Lijevima izvan medicinskih ustanova smatraju se oni lijekovi koji se ne nalaze na pozitivnoj listi HZZO-a.


POMORSKO I TRANSPORTNO OSIGURANJE

Koja je razlika u trajanju osiguranja izme?u pojedina?ne i generalne police?
Pojedina?na polica se ugovara samo za jedan odre?eni prijevoz, po?inje utovarom u prvo prijevozno sredstvo u mjestu navedenom u polici, a završava istovarom sa zadnjeg prijevoznog sredstva u mjestu navedenom u polici, dok generalna polica pokriva sve prijevoze koji se obave na osiguranikov rizik tijekom odre?enog trajanja osiguranja, naj?eš?e godine dana.


OSIGURANJE OD NEZGODA

Kako prijaviti nastup smrtnog slu?aja uslijed nezgode?
Kod nastupa smrtnog slu?aja uslijed nezgode, korisnici osiguranja ili zakonski nasljednici prijavljuju osigurani slu?aj. Uz prijavu smrtnog slu?aja potrebno je dostaviti smrtni list, pravomo?no rješenje o naslje?ivanju, dokaz o srodstvu, otpusno pismo iz bolnice, nalaz mrtvozornika ili obdukcijski nalaz.


BANKOOSIGURANJE

Idemo na put. kako mogu sklopiti policu putnog osiguranja u banci?
Zatražite od djelatnika u banci policu putnog osiguranja - CORISOsnovna prednost police putnog zdravstvenog osiguranja je što ona predstavlja sredstvo pla?anja lije?ni?ke usluge i skrbi.
 


 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag